Ortofoto Mörsil

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av handels- och servicesyta och kundparkering, samt att möjliggöra byggrätt för bostad och kontor. Syftet är att byggnaderna ska smälta in med övrig bebyggelse och anpassas till områdets topografi. 

Antagande

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan.

Handlingar:

pdf Plankarta (583 KB)

pdf Planbeskrivning (666 KB)

pdf Granskningsutlåtande (148 KB)

Granskning (2018-10-23 till och med 2018-11-09)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan.

Handlingar:

pdf Underrättelse (296 KB)

pdf Plankarta och illustrationskarta (529 KB)

pdf Granskning Planbeskrivning (893 KB)

pdf Samrådsredogörelse (302 KB)

Samråd (2018-03-09 till och med 2018-03-30)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan.

Handlingar:

pdf Underrättelse (299 KB)

pdf Plankarta och illustrationskarta (1.53 MB)

pdf Planbeskrivning (702 KB)

Utredningar och bilagor

Handlingar:

pdf Dagvattenutredning 2017-11-27 (1.25 MB)

pdf Riskutredning 2017-03-14 (933 KB)

pdf Bullerutredning 2018-02-14 (643 KB)

pdf Bilagor bullerutredning (462 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (276 KB)