Ortofoto Mörsil

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av handels- och servicesyta och kundparkering, samt att möjliggöra byggrätt för bostad och kontor. Syftet är att byggnaderna ska smälta in med övrig bebyggelse och anpassas till områdets topografi. 

Granskning (2018-10-23 till och med 2018-11-09)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan.

Handlingar:

pdf Underrättelse (296 KB)

pdf Plankarta och illustrationskarta (529 KB)

pdf Granskning Planbeskrivning (893 KB)

pdf Samrådsredogörelse (302 KB)

Samråd (2018-03-09 till och med 2018-03-30)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan.

Handlingar:

pdf Underrättelse (299 KB)

pdf Plankarta och illustrationskarta (1.53 MB)

pdf Planbeskrivning (702 KB)

Utredningar och bilagor

Handlingar:

pdf Dagvattenutredning 2017-11-27 (1.25 MB)

pdf Riskutredning 2017-03-14 (933 KB)

pdf Bullerutredning 2018-02-14 (643 KB)

pdf Bilagor bullerutredning (462 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (276 KB)