Illustration Bräckegården

Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan på fastigheterna Bräcke 3:1-3:2, S:1-2 och del av 1:67.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder i främst flerbostadshus och ge utrymme för strandskydd med natur och en gång-cykelbana längs med Kallströmsväg.

Förslaget bedöms vara förenligt med både översiktsplanen för Åre kommun (2017). Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller betydande påverkan på kulturmiljö, landskaps- och stadsbilden. En miljöbedömning genomförs därför inte. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Samråd pågår till och med 2018-10-31.

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (146 KB)

pdf Plankarta (340 KB)

pdf Illustrationskarta (361 KB)

pdf Planbeskrivning (1.48 MB)

pdf Behovsbedömning (204 KB)

Utredningar


Handlingar:

pdf Antikvarisk förundersökning 2017 (5.30 MB)

pdf Buller 2018-08-30 (3.62 MB)

pdf Buller 2017-12-15 (1.81 MB)

pdf Dagvatten del 1 2018-09-27 (1.09 MB)

pdf Geoteknik markteknisk undersökning 2017-12-01 (1.31 MB)

pdf Geoteknik projektering 2017-12-01 (2.51 MB)

pdf Risk farligt gods 2017-11-28 (732 KB)

pdf Trafikmätning Kallströmsväg 2017-10-30 (763 KB)

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.