Illustration Myckelgård

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, hantverk och tekniska anläggningar. Byggnader ska utformas med hänsyn till omgivande värdefull miljö (Horneys villa, Stora och Lilla Lund samt övriga byggnader på sanatorieområdet.

Planförslaget bedöms inte strida mot Översiktsplanen för Åre kommun (2017). Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Granskning pågår till och med 2018-07-29

Granskningshandlingar

pdf Följebrev (142 KB)

pdf Plankarta (322 KB)

pdf Illustrationskarta (317 KB)

pdf Planbeskrivning (424 KB)

pdf Samrådsredogörelse (150 KB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (139 KB)

pdf Plankarta (3.96 MB)

pdf Illustrationskarta (2.74 MB)

pdf Planbeskrivning (338 KB)

pdf Behovsbedömmning (177 KB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.