Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, hantverk och tekniska anläggningar. Byggnader ska utformas med hänsyn till omgivande värdefull miljö (Horneys villa, Stora och Lilla Lund samt övriga byggnader på sanatorieområdet.

Planförslaget bedöms inte strida mot Översiktsplanen för Åre kommun (2017). Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Samråd 2018-04-20 till och med 2018-05-14

Handlingar

pdf Följebrev (139 KB)

pdf Plankarta (3.96 MB)

pdf Illustrationskarta (2.74 MB)

pdf Planbeskrivning (338 KB)

pdf Behovsbedömmning (177 KB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.