Syftet med planläggningen är att ersätta bebyggelsen på Bräcke 1:60 med ett modernt bostadshus. Områdets karaktär, med stora trädbevuxna tomter där bebyggelsen på ett naturligt sätt smälter in i landskapet ska bevaras. Förslaget bedöms inte strida mot Åre kommuns översiktsplan.

Antagandehandlingar (sista dag för överklagande 2019-03-21)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan.

pdf Plan- och genomförandebeskrivning (351 KB)

pdf Plan- och illustrationskarta (592 KB)

pdf Granskningsutlåtande (65 KB)

Granskningshandlingar (2018-12-17 t.o.m. 2019-01-17)

pdf Underrättelse (72 KB)

pdf Plan- och illustrationskarta (520 KB)

pdf Plan- och genomförandebeskrivning (399 KB)

pdf Samrådsredogörelse (82 KB)

Samrådshandlingar till och med 2018-11-05

pdf Följebrev (61 KB)

pdf Plankarta (522 KB)

pdf Planbeskrivning (341 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (107 KB)

pdf Grundkarta (365 KB)

Utredningar och bilagor

pdf PM Geoteknisk utredning 2018-09-12 (1.10 MB)

pdf Geo Markundersökningsrapport (MUR) 2018-09-12 (725 KB)