Syftet med planläggningen är att ersätta bebyggelsen på Bräcke 1:60 med ett modernt bostadshus. Områdets karaktär, med stora trädbevuxna tomter där bebyggelsen på ett naturligt sätt smälter in i landskapet ska bevaras. Förslaget bedöms inte strida mot Åre kommuns översiktsplan.

Samråd pågår till och med 2018-11-05.

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (61 KB)

pdf Plankarta (522 KB)

pdf Planbeskrivning (341 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (107 KB)

pdf Grundkarta (365 KB)

Utredningar och bilagor

pdf PM Geoteknisk utredning 2018-09-12 (1.10 MB)

pdf Geo Markundersökningsrapport (MUR) 2018-09-12 (725 KB)