Bild: Bostäder mellan Duved by och Tegefjäll

Detaljplan för bostäder på fastigheterna England 3:59 och 3:62, är nu antagen.

Planens syfte är att möjliggöra för förtätning av bostäder mellan Duved by och Tegefjäll. Fastigheterna England 3:59 och 3:62 omfattas av planförslaget. Terrängen inom planområdet är brant och bebyggelsen ska anpassas väl till dessa förutsättningar. Planen medför ett angeläget tillskott av bostäder i området.

Förslaget bedöms vara förenligt med både översiktsplanen för Åre kommun (2017). Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller betydande påverkan på kulturmiljö, landskaps- och stadsbilden. En miljöbedömning genomförs därför inte. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Planen beräknas vinna laga kraft 2019-02-27.

Antagandehandlingar

pdf Följebrev (177 KB)

pdf Plankarta (189 KB)

pdf Illustrationskarta (15.58 MB)

pdf Planbeskrivning (1.57 MB)

pdf Granskningsutlåtande (184 KB)

Granskningshandlingar

pdf Underrättelse (182 KB)

pdf Plankarta (188 KB)

pdf Illustrationskarta (563 KB)

pdf Planbeskrivning (1.73 MB)

pdf Samrådsredogörelse (205 KB)

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (142 KB)

pdf Plankarta (186 KB)

pdf Illustrationskarta (190 KB)

pdf Planbeskrivning (674 KB)

pdf Behovsbedömning (186 KB)

Utredningar

pdf Arkeologisk utredning, steg 1 2018-11-01 (843 KB)

pdf Buller 2018-04-23 (4.77 MB)

pdf Buller, uppdaterad 2018-08-24 (1.12 MB)

pdf Risk farligt gods 2018-08-07 (1010 KB)

pdf Dagvatten 2018-05-08 (1.40 MB)

pdf Geoteknik markteknisk 2018-04-30 (1.59 MB)

pdf Geoteknik markteknisk, uppdaterad 2018-10-11 (1.60 MB)

pdf Geoteknik projektering 2018-04-30 (829 KB)

pdf Geoteknik projektering, uppdaterad 2018-10-11 (837 KB)

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.