Bild: Bostäder mellan Duved by och Tegefjäll

Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna England 3:59 och 3:62.

Planens syfte är att möjliggöra för förtätning av bostäder mellan Duved by och Tegefjäll. Fastigheterna England 3:59 och 3:62 omfattas av planförslaget. Terrängen inom planområdet är brant och bebyggelsen ska anpassas väl till dessa förutsättningar. Planen medför ett angeläget tillskott av bostäder i området.

Förslaget bedöms vara förenligt med både översiktsplanen för Åre kommun (2017). Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller betydande påverkan på kulturmiljö, landskaps- och stadsbilden. En miljöbedömning genomförs därför inte. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Samråd pågår till och med 2018-09-23.

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (142 KB)

pdf Plankarta (186 KB)

pdf Illustrationskarta (190 KB)

pdf Planbeskrivning (674 KB)

pdf Behovsbedömning (186 KB)

Utredningar

pdf Buller 2018-04-23 (4.77 MB)

pdf Buller, uppdaterad 2018-08-24 (1.12 MB)

pdf Risk farligt gods 2018-08-07 (1010 KB)

pdf Dagvatten 2018-05-08 (1.40 MB)

pdf Geoteknik markteknisk 2018-04-30 (1.59 MB)

pdf Geoteknik projektering 2018-04-30 (829 KB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.