Strandskyddslagstiftningen gör det möjligt att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Inom dessa områden ges vissa lättnader i strandskyddet, vilket syftar till att stimulera utvecklingen på landsbygden.


För att kunna behandla utvecklingen längs kommunens stränder i ett större geografiskt och funktionellt sammanhang bör LIS-områden i första hand hanteras inom en kommuntäckande översiktsplan eller i ett tematiskt tillägg till en aktuell kommuntäckande översiktsplan (ÖP).


Åre kommun är mitt i processen med att skapa en ny kommuntäckande ÖP. Efter­som detta är ett mycket omfattande arbete som beräknas ta flera år har kommunen valt att ta fram en så kallad LIS-policy i väntan på att översikts­planen ska bli klar. Riktlinjerna i LIS-policyn kommer att arbetas in i den kommande översiktsplanen.

 

icon LIS-policy (488.51 kB)