En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen. Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Översiktsplanen är viktig som underlag vid upprättandet av detaljplaner, bygglovsprövning eller när andra beslut som rör mark- och vattenanvändning ska tas. 

 

Åre kommun är mitt i processen med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Den 20 november 2016 beslutade kommunstyrelsen om att ställa ut förslaget till översiktsplan. Utställningen varar i två månader och kommer att äga rum under vintern.

Den som vill lämna synpunkter under utställningstiden ska göra detta skriftligen till kommunen. Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som sedan ska läggas till översiktsplanen vid antagandet. Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogöra vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till. Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Åre kommun hoppas kunna anta sin nya kommuntäckande översiktsplan våren 2017.

 

Boverkets hemsida kan du läsa mer om översiktsplanering.