Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om det hos kommunens planavdelning.

Din ansökan ska innehålla:

  • Adressuppgifter för den som ansöker
  • Person- eller organisationsnummer
  • Vilka fastigheter som berörs
  • Beskrivning av projektets syfte, karaktär och ungefärliga omfattning (till exempel byggnaders högsta våningsantal och uppskattat antal lägenheter).
  • En karta som visar vilket område som berörs.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom 4 månader från den dag då en komplett ansökan kommit in, om inte sökanden och kommunen kommer överens om annat.

När en ansökan om en ändring i en detaljplan kommit in utreder en handläggare på planavdelning förutsättningarna för området i ansökan. Handläggaren tittar bland annat på hur området är tänkt att användas enligt översiktsplan, områdets förhållande till skyddade områden och villkoren för vatten- och avloppshantering.

Kommunstyrelsen fattar därefter beslut om detaljplanearbetet ska påbörjas eller ej och lämnar ett så kallat planbesked. Om kommunen inte avser att inleda planarbete ska skälen för det redovisas i planbeskedet. Det är inte möjligt att överklaga planbesked.

Kostnader för planbesked
Den ungefärliga kostnaden för ett planbesked ligger någonstans mellan tio-/ och trettiotusen kr beroende på hur komplicerat ärendet är. I ett fåtal fall kan kostnaden överstiga trettiotusen. Avgiften tas ut även för negativt besked