Mentor har det huvudsakliga ansvaret för kontakten med föräldrarna (vårdnadshavare). Mentor har en gång per termin utvecklingssamtal med eleven. Där diskuteras den totala studiesituationen. I åk 1 (höst och vår) och ht i åk 2 inbjuds även vårdnadshavare till dessa utvecklingssamtal.

Myndiga elever

När det gäller myndiga elever krävs ett medgivande från eleven innan kontakt tas med hemmet i elevvårdsärenden. Blankett för detta kan du ladda ned under blanketter. Självklart är föräldrar välkommna till myndiga barns utvecklingssamtal om man är överens om det. Föräldrar är alltid välkomna att kontakta skolan.

Frånvaromeddelande till föräldrar

Om en elev under 18 år utan giltig anledning uteblir från skolarbetet ska skolan se till att elevens vårdnadshavare informeras samma dag, enligt nya lagkrav. Skola24 erbjuder nu en funktion där det automatiskt skickas ett meddelande via e-post till de föräldrar vars barn registrerats frånvarande. För att det ska kunna fungera måste man för varje elev registrera föräldrar med korrekt e-postadress, detta för att meddelandet faktiskt ska kunna skickas och bekräftas av föräldern. Vi, skolan vill att föräldrar via sina barn ser till att respektive mentor får aktuella e-postadresser.

Polisen informerar

Vi fick ett brev från Polisen om trakasserier och mobbing på internet , vilket de vill att våra elevers föräldrar ska ta del av. Titta gärna på "Polisen Åre:s" facebooksida.