Bild: Träd

Den 1 januari 2019 inför vi en ny renhållningstaxa vilket beslutades i kommunfullmäktige i somras. Den nya taxan ska bidra till att uppnå målen i avfallsplanen. Här kommer en sammanställning över några av de fasta och rörliga avgifterna enligt nya taxan.

Den fasta avgiften är en grundavgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade återvinningscentralerna samt för planering, information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokalkostnader.

 

Tömningskostnaden för hushållssoporna är en rörlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling, transport och behandling av matavfall och restavfall.

Den fasta avgiften är en grundavgift som ska täcka kostnaderna för planering, information, kundtjänst, upphandling, ekonomi och lokal- samt anläggningskostnader.

 


Den rörliga kostnaden är en avgift som ska täcka kostnaderna för tömning, transport och behandling (t.ex. avvattning, frystorkning och kompostering).

Privatpersoner

Privatpersoner som betalar abonnemangsavgift får fritt lämna avfall till de fraktioner vi erbjuder på återvinningscentralerna.
* Avfallet ska vara sorterat då det körs till återvinningscentralen.
* Är avfallet förpackat i säckar får endast transparenta säckar användas.

 

Företag

Verksamhetsutövare får mot en avgift lämna sorterat avfall.
* Mängden får inte överstiga vad som ryms på en personbilsläpvagn samt personbil.
* Avfallet skall vara sorterat då det körs till återvinningscentralen.
* Är avfallet förpackat i säckar får endast transparenta säckar användas.
* Mottagning avrundas uppåt till närmaste hel m³

Fakturan för kommunalt vatten och avlopp skickas ut månadsvis och kommer 12 gånger per år. Den skickas ut 30 dagar innan den ska vara betald. Om du inte fått någon faktura, kontakta vår kundtjänst.

 

VA-fakturan är indelad i både en fast och en rörlig avgift för vatten.

1.    Abonnemangsavgift    2 644 kr
2.    Lägenhetsavgift           1 535 kr
3.    Schablonförbrukning   3 812,20 kr

 

Den fasta avgiften består av en abonnemangsavgift och en eller flera lägenhetsavgifter. Abonnemangsavgiften är en kostnad som fastighetsägaren betalar för att fastigheten är ansluten till kommunalt VA.

 

Lägenhetsavgiften baseras på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Det handlar alltså inte om du bor i lägenhet eller inte. Med lägenhet menas i det här fallet en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus eller liknande.

 

* Ett enfamiljshus betalar en lägenhetsavgift.
* Ett flerfamiljshus, bestående av flera bostadsenheter betalar flera lägenhetsavgifter.

 

Den rörliga avgiften baseras på en schablonförbrukning av vatten.

I

I latrinabonnemanget ingår mottagning och behandling av fem behållare per år.  Behållarna, som måste vara biologiskt nedbrytbara säckar eller kärl, ingår inte i abonnemanget utan köps separat.