Malin Bergqvist

Folkhälsa låter kanske som ett vitt och diffust begrepp men är ett område där vi faktiskt kan förebygga psykisk ohälsa och sjukdom. I Jämtlands län finns fyra fokusområden;trygga uppväxtvillkor, tillgång till utbildning och arbete, hälsofrämjande miljö, delaktighet och inflytande. Områdena är breda men vår folkhälsosamordnare Malin ska ringa in vad dessa innebär för Åre kommun och bryta ned dem i hanterbara delar.

Hennes uppdrag är att förebygga sjukdom och främja hälsa hos befolkningen i kommunen. Det övergripande målet är att skapa en jämlikhet i hälsan och utjämna skillnader.

”Jag tycker inte om orättvisor och jag har en stark övertygelse om att vi kan förändra. Istället för att ta tag i problemen när de kommer, droger är ett bra exempel, är det bättre att lägga resurser på att förebygga så att problemen inte ens behöver uppstå. Det sparar lidande och hjälper i synnerhet redan socialt utsatta grupper i tid.” säger Malin.

För att utjämna skillnader vad gäller hälsa är det mest effektivt att vända sig till grupper i samhället som är utsatta för större risker än andra. Det kan till exempel handla om äldre, barn, ungdomar, arbetslös och långtidssjukskrivna. Där är det viktigt att det finns ett samarbete mellan kommunen, myndigheter, idrottsföreningar, kyrka, näringsliv och så vidare. Den nystartade Familjecentralen i Mörsil är ett bra exempel på sådant samarbete.

Det görs årliga undersökningar inom området folkhälsa samt drogvaneundersökningar och medborgarundersökningar. Dessa är en del av Malins underlag när hon under hösten påbörjar arbetet med att kartlägga behoven i kommunen för att beskriva nuläget och sedan ta fram en plan utefter behoven.

"Delaktighet och inflytande har stor betydelse för hälsan, därför tycker jag det är viktigt att vi jobbar hårt för att få till bra samtal med boende i kommunen, en vi-känsla mellan oss som bor och verkar här. Det är ju också en grundläggande demokratifråga." avslutar Malin.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.