Örjan Norum

Miljön är något som rör oss alla, både nu och i framtiden. Miljöavdelningens största och viktigaste uppgift är att se till att miljöbalken efterlevs. Vad innebär då det?

Det handlar bland annat om tillsyn. Det kan vara tillsyn av enskilda avlopp eller större avloppsreningsverk samt hälsoskyddsfrågor som att kolla ventilation, städning eller mögelproblem på skolor eller bostäder. Sanering av förorenad mark och bostadsklagomål är andra arbetsområden.

Miljöinspektörer är delaktiga i startskedet av planläggning och kommer med synpunkter utifrån miljöbalken. I bygglovsfrågor finns från start samarbete med byggavdelningen. Det kan handla om frågor som avlopp, värmepumpar eller buller.

Klagomålsärenden är en stor del av arbetet. De kan vara olika saker som räknas som olägenhet, till exempel störande ljud, skällande hundar, rök från skorstenar och läckande avlopp med mera.

Servicen och att hjälpa de som vill ansöka om något eller råkat ut för någon olägenhet är det Örjan direkt lyfter fram som en stimulerande del av arbetet. Han berättar med entusiasm att han vill se till att ärenden drivs åt rätt håll så att kunden får svar eller hjälp. Ingången är att saker ska gå att lösa även om det inte alltid kan bli ett ja.

Ibland händer det att miljöavdelningen måste skriva föreläggande eller förbud mot någon verksamhet eller handlingar som bryter mot miljöbalken. Blir stämningen hotfull kan det i vissa fall behövas polis på plats för att säkerställa tryggheten.

Kommunen sätter sällan upp egna regler utan ytterst är det miljöbalken som ska följas. Politikerna i miljö-, bygg- och räddningsnämnden styr inriktningen på var tillsyn ska bedrivas och hur miljöavdelningen ska arbeta samt vilka taxor kommunen ska ha. Miljöavdelningen blir utförare av dessa beslut och ser till att hitta lösningar.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.

Läs om andra anställda