Richard Högström

Kommunens främsta uppgift är att företräda allmänna intressen, att se till att samhällets grundfunktioner finns och fungerar.

Politikerna med sina olika partiprogram företräder väljarna. Kommunen ska verkställa politikens önskemål men även lyfta upp och peka på områden som behöver förändras och utvecklas. Kommunchefen leder kommunens organisation och ser till att politikens beslut blir verkställda samt att vi levererar de resultat som krävs. Det handlar både om ekonomi och måluppfyllelse.

Vår kommunchef har en ständigt pågående dialog med politiker och med kommunens chefer i olika beslutsforum. Det är också viktigt att ha en bra relation och dialog med externa intressenter inom näringslivet, allt från byalag och föreningar till företagare.

Just nu pågår ett omfattande värdegrundsarbete. Åre kommun ska stå för någonting positivt och bra så att associationerna när du ser vårt varumärke blir goda. Den spännande resan är påbörjad och går i korthet ut på att medborgaren/kunden är utgångspunkten, inte organisationen som det traditionellt varit. Vilken är kundens upplevelse av oss? Det är vårt fokus.

En dag i månaden arbetar ledningsgruppen inom någon av kommunens olika verksamheter som en sorts intern praktik.
”När jag kommer ut och ser hur många engagerade och kompetenta anställda Åre kommun har blir det påtagligt vilket bra jobb jag har. När jag till exempel ser responsen i en elevs ögon då en skicklig lärare undervisar är det den yttersta effekten av när en kommun lyckas riktigt bra” säger Richard. De flesta kommer i kontakt med kommunen i någon form, via skola, barnomsorg, VA, sophämtning och så vidare. ”Jag känner mig nöjd när vi får det att fungera på ett bra sätt. När vi kan förenkla och förbättra medborgarnas/kundernas vardag har vi nått dit jag vill” fortsätter Richard.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.

Läs om fler